imatge pp3

Aprovació inicial de la modificació del PIC en l’àmbit del PP3

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla Intermunicipal de la Cerdanya en el sector del PP3 d’Alp i se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en […]

Aprovació inicial POUM

Aprovació inicial del POUM

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM   Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 26 de gener de 2023, el Pla d’OrdenacióUrbanística Municipal POUM de l’Ajuntament d’Alp,  se sotmet ainformació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació delpresent anunci, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el BOP. Durant […]

calendari

CALENDARI FISCAL 2022

CALENDARI FISCAL 2022   1r període de cobrament (1 de febrer – 01 d’abril): L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Taxa de Cementiri (càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de març de 2022)     2n període de cobrament (15 d’abril al 30 de juny): El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de […]

Mesures sanitàries per prevenir la difusió de la Influença Aviària a Catalunya (Resolució ACC 14/2022 de 10 de gener)

Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral. Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials […]

Vigilància de la Influença Aviària a Catalunya.

Atesa la situació actual de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia  de la Generalitat de Catalunya, recorda que amb l’objectiu d’evitar la propagació de malalties, qualsevol explotació d’aus, incloses les de corral per a l’autoconsum familiar, han d’estar degudament registrades i cal comunicar aquesta activitat a l’Oficina comarcal del DARP. […]

1 2 3 4 5 6