calendari

Calendari Fiscal 2023

Calendari Fiscal 2023 1r període de cobrament (1 de febrer – 03 d’abril): L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Taxa de Cementiri (càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de març de 2023)   2n període de cobrament (17 d’abril al 30 de juny): El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana […]

Aprovació inicial POUM

Aprovació inicial del POUM

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM   Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 26 de gener de 2023, el Pla d’OrdenacióUrbanística Municipal POUM de l’Ajuntament d’Alp,  se sotmet ainformació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació delpresent anunci, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el BOP. Durant […]

1 2 3