Calendari Fiscal 2024

Calendari Fiscal 2024

1r perĂ­ode de cobrament (1 de febrer – 02 d’abril):

  • L’Impost sobre Vehicles de TracciĂł MecĂ nica
  • Taxa de Cementiri

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 15 de març de 2024)

 

2n període de cobrament (15 d’abril al 1 de juliol):

  • El 100% de l’Impost sobre BĂ©ns Immobles de Naturalesa Urbana
  • L’Impost sobre BĂ©ns Immobles de Naturalesa RĂșstica

(cĂ rrec al banc per a rebuts domiciliats: 17 de juny de 2024)

 

3r perĂ­ode de cobrament (12 de setembre al 15 de novembre):

  • L’Impost sobre Activitats EconĂČmiques
  • Taxes: Escombraries, Clavegueram, Serveis TurĂ­stics i Guals

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 d’octubre de 2024)

 

*Els contribuents podran satisfer els deutes durant el perĂ­ode voluntari de cobrament a qualsevol oficina o en els caixers de “Caixabank”  o en altres entitats col·laboradores. Si transcorre el perĂ­ode d’ingrĂ©s en termini voluntari sense haver-se fet efectiu el pagament, els deutes s’exigiran per via executiva, i s’hi aplicarĂ  el recĂ rrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin, d’acord amb els articles 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributĂ ria i 69 i segĂŒents del Reglament general de recaptaciĂł.