Aprovació inicial de la modificació del PIC en l’àmbit del PP3

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla Intermunicipal de la Cerdanya en el
sector del PP3 d’Alp i se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè es formulin les al·legacions que estimin pertinents durant l’horari
d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament, adreça https://www.alp2500.cat.

Més informació: https://seu-e.cat/ca/web/alp/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/planejament-urbanistic