Vigilància de la Influença Aviària a Catalunya.

Atesa la situació actual de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia  de la Generalitat de Catalunya, recorda que amb l’objectiu d’evitar la propagació de malalties, qualsevol explotació d’aus, incloses les de corral per a l’autoconsum familiar, han d’estar degudament registrades i cal comunicar aquesta activitat a l’Oficina comarcal del DARP.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: 

– Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

– Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

– Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

– Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

Enllaç:  TRIPTIC AUS