Aprovació inicial del POUM

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM  

Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 26 de gener de 2023, el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal POUM de l’Ajuntament d’Alp,  se sotmet a
informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació del
present anunci, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el BOP.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals situades a Av Tossa d’Alp núm. 6, a Alp perquè es formulin les al·legacions
que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, adreça
www.alp2500.cat

Més informació de l’aprovació inicial del POUM al següent enllaç: Aprovació inicial POUM

Tanmateix, amb l’aprovació inicial del POUM es permet, a partir de la seva documentació gràfica
i escrita, ser avaluada per les diferents administracions i pel conjunt de la ciutadania de cara a acceptar i  aprovar les propostes que regiran el planejament municipal de les pròximes dècades. Cal aclarir, que es tracta encara d’un document que accepta també petites modificacions motivades per les al·legacions
que es rebin durant la fase d’exposició pública. Aquestes han d’ajudar a tancar petits aspectes que hagin pogut passar desapercebuts i que poden ser admesos de cara a la fase posterior.