Comunicació prèvia d’obres


Descripció del tràmit

Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l’inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal.

Obres subjectes al règim de comunicació prèvia.

 1.  Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,  reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de  construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació  sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
  • Obres a l’interior d’habitatges o locals amb modificació de distribució, sense afectació estructural (excepte les que consisteixen en una redistribució general d’espais).
  • Manteniment, conservació i reparació de façanes, patis o altres elements comuns (incloses les que requereixin la utilització d’elements auxiliars d’obra tipus bastida, cistella, treballs verticals, com per exemple arrebossats, pintats, aplacats, reparació/substitució de trencaaigües, cornises, tanques, etc.
  • Manteniment i conservació de cobertes (impermeabilització, substitució de teules i enrajolats, etc.).
  • Substitució i/o col·locació de paviments, enrajolats, cels rasos, sanitaris, marbres i mobles de cuina, ajudes de paleta per a instal·lacions, així com les obres per mer ornament, conservació o reparació que es realitzin en l’interior dels habitatges o locals.
  • Col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques.
  • Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat…) sense ocupació de la via pública.
  • Instal·lacions de baixants, xemeneies o similars que siguin o passin per espais comuns de l’edifici.
 2. La primera utilització i ocupació dels edificis
 3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques, que no requereixin de projecte tècnic.
 5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
 8. Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica per Autoconsum, mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l’article 9 bis de la Llei d’Urbanisme.  Potència instal·lada <10kw.
 9. Instal·lació d’antenes i d’aparells d’aire condicionat en les cobertes i terrats d’edificis que puguin afectar elements comuns. En aquest cas, serà necessària l’autorització de la comunitat de propietaris afectada.
 10. Execució de cala, pou i sondeig d’exploració.
 11. Totes aquelles obres no previstes expressament en els anteriors paràgrafs, però assimilables en quant a entitat i naturalesa
 12. Obres derivades d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.

Excepcions a la tramitació mitjançant comunicació prèvia.

Es tramitaran pel règim de llicència, les obres que estiguin afectades pels condicionants següents:

 1. Les obres interiors i exteriors dels edificis i conjunts inclosos en el catàleg de Patrimoni, les obres en sols no urbanitzables, en zones de protecció especial, sòl d’interès territorial, sòl forestal i sòl d’aprofitament agrícola i ramader.
 2. Les construccions i instal·lacions que estiguin en situació de fora d’ordenació, les quals, únicament es podrà autoritzar petites reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les construccions i instal·lacions.
 3. Les obres que afectin a elements estructurals de l’edifici.
 4. Les obres que comportin afecció de l’espai públic.
 5. Els usos provisionals en finques afectades pel planejament urbanístic. La llicència comportarà el compromís de cessió, d’enderroc i reposició al finalitzar el termini autoritzat en la llicència.

 


Qui el pot demanar

 La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.


Documentació que s’ha d’aportar en cas de ser règim de comunicació prèvia

Documentació general

 1. Imprès de comunicació prèvia degudament complimentat.
 2. Declaració jurada del sol·licitant conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
 3. Pressupost d’execució material de les obres (PEM).
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. DNI/NIE/CIF del peticionari de les obres.
 6. CIF de l’empresa promotora.
 7. Declaració escrita del titular de la comunicació, on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. Es requerirà per a retornar la corresponent fiança certificat acreditatiu de la gestió de residus indicant la quantitat i tipus de residus lliurats.

Documentació tècnica

 1. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.
 2. Memòria descriptiva del projecte d’obres. Documentació tècnica suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres.
 3. Plànols a escala de la planta, alçada i secció.
 4. Estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o normativa vigent a la matèria.
 5. Per a qualsevol tipus d’obres en habitatges es podrà requerir a criteri dels serveis tècnics municipals, la cèdula d’habitabilitat o l’escriptura conforme és un habitatge.
 6. Fotografies de les zones d’intervenció.
 7. En cas d’afectar elements d’amiant, caldrà aportar documentació acreditativa conforme es prenen, les mesures preventives adients d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.

En el cas d’instal·lació de rètols, s’estarà a allò que es disposi en la normativa paisatgística del Pla Intermunicipal de La Cerdanya i el Pla Director Urbanístic de La Cerdanya. Caldrà adjuntar:

 • Croquis o plànol, a escala adequada, on s’hi detallarà gràficament tot allò que sigui necessari per deixar constància del lloc d’instal·lació que faciliti el seu examen i comprovació.
 • Muntatge fotogràfic o imatge que permeti comprovar la correcta integració paisatgística amb l’entorn.

La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable dwg i en versió pdf amb signatura digital.
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document).

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació.

Document acceptació taxes i imposts de construcció, instal·lació i obres.


Condicions generals

 • L’obra ha d’estar adequadament protegida, s’adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries i en tot moment, per evitar danys tant materials com personals (persones treballadores, veïnes, vianants i terceres persones)
 • Les instal·lacions han de fer-se de manera que no privin la visibilitat de la numeració del carrer, no incomodin els vianants i siguin d’absoluta seguretat per a les persones.
 • Es prendran les mesures oportunes per l’aïllament correcte de les bastides, maquinària, material i persones, siguin alienes o no a les obres, pel que fa als cables elèctrics existents. La instal·lació haurà de ser comunicada a les empreses subministradores per tal de formalitzar les disposicions necessàries quan s’escaigui.
 • Les obres emparades en aquesta comunicació no poden comportar ocupació de la via pública.
 • L’entorn de l’obra quedarà net de runa i restes de material i el sòl natural restaurat en sintonia amb l’entorn.

No es podran fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. L’empresa constructora de l’obra té l’obligació d’abocar les runes que es produeixin amb motiu de les obres en abocador autoritzat. No es permetrà l’ús de la via pública com a dipòsit de runa o d’altres materials que puguin entorpir el trànsit, si prèviament no s’ha obtingut llicència per ocupació de la via pública.

 • L’empresa constructora té l’obligació de mantenir la via pública en perfecte estat de neteja mentre durin les obres. En cas contrari, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària dels treballs, essent les despeses a càrrec de la persona interessada.
 • Les comunicacions prèvies per a obres o instal·lacions en locals amb un ús determinat no tenen validesa sense l’autorització dels serveis municipals del Departament d’Activitats.

 


Terminis de llicència

La comunicació prèvia d’obres permet l’inici de les obres des del dia de la seva presentació, sens perjudici de l’exercici de les potestats administratives municipals de comprovació, inspecció i sanció.

Les obres hauran d’estar acabades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la comunicació.

En el supòsit d’obres de condicionament dels locals per desenvolupar l’activitat comercial a executar amb la presentació de la comunicació prèvia d’obertura o de la declaració responsable d’obertura de l’activitat, el termini per executar-les serà el de nou mesos, comptat a partir de la data de l’esmentada presentació.

Transcorregut el termini per a l’execució de les obres sense que aquestes s’hagin iniciat o acabat, caldrà presentar nova comunicació prèvia per les obres que restin pendent i liquidar les taxes que corresponguin segons les ordenances fiscals vigents.

Així mateix, d’acord l’art. 189.2 del mateix decret, es fa advertiment que la llicència caduca en finir qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents.

 


La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.

Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les obres.

Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la documentació presentada, seran comunicades a la persona interessada, perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/desistida de la seva petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Descarregar i emplenar el Model de Comunicació prèvia d’obres.                                       Descarrega:  Model Comunicació prèvia d’obres 

Presentar instància genèrica per via telemàtica a través del registre d’entrada electrònic, adjuntant el Model de Comunicació prèvia d’obres omplert.  Enllaç: Instància genèrica