Tràmit habilitació habitatges d’ús turístic

Abans de realitzar aquest tràmit cal consultar a l’ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d’aquest tipus d’habilitacions d’habitatges d’ús turístic en aquest municipi. Podeu fer la consulta a la seu electrònica de l’ajuntament on està ubicada l’activitat.

En el cas que es realitzi el tràmit i el municipi on es troba l’habitatge hagi acordat una suspensió d’habilitacions aquesta comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Podeu fer la consulta al tel. 972 890017.


Habitatges d’ús turístic

Què és i per a què serveix?

L’habitatge d’ús turístic és l’habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances.

Qui ho pot Presentar

La persona interessada o qualsevol persona física o jurídica, que actuï en representació d’aquesta, degudament autoritzada o acreditada.

D’acord amb l’Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d’octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l’Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Quin preu té?

Amb la presentació d’aquest tràmit neix l’obligació d’autoliquidar i pagar la taxa corresponent regulada a l’ Ordenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. Per import de 125.-€

La no liquidació de la taxa comportarà que l’habitatge no s’inscrigui en el Registre de Turisme de Catalunya.

L’import corresponent a la taxa a liquidar es podrà ingressar pels canals següents:

* Mitjançant transferència bancària en el compte corrent de l’Ajuntament d’Alp, identificant clarament les dades de referència de l’autoliquidació. (titular de l’habitatge i adreça de l’immoble)

BIC: CAIXESBBXXX

IBAN: ES69 2100 1364 0302 0000 2024

*La manca de presentació de la corresponent autoliquidació, comportarà la no tramitació de la sol·licitud efectuada.

Terminis de Presentació

Es pot presentar durant tot l’any.

Òrgan Gestor:

ACTIVITATS

Termini de resolució

No n’hi ha.

Efecte del silenci Administratiu

No procedeix

Recursos

Els previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa bàsica

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Documents a Presentar:

– Document de pagament (autoliquidació de taxes).

– Formulari sol·licitud (instancia genèrica).

– Document acreditatiu de la representació legal, en cas d’actuar en representació de la persona interessada.

– Cèdula d’habitabilitat

Com i on es pot presentar?

Telemàticament al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (Finestreta única empresarial):

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Temps de tramitació

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable es pot iniciar l’activitat, sota l’exclusiva responsabilitat de titular.

No obstant això, quan d’acord amb alguna norma bàsica o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d’abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials previs, no es pot iniciar l’activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols administratius habilitats

Altres informacions

Sobre l’activitat

  1. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula d’habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 places.
  2. Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris necessaris per ser ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d’higiene.
  3. La persona propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
  4. La persona propietària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
  5. La persona propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de lliurar a les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència acordades per la comunitat de propietaris on s’integra l’habitatge, si n’hi ha. Aquest document ha d’estar redactat, com a mínim, en els idiomes següents: català, castellà, anglès i francès.
    En cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular de la propietat, o la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic, ha de requerir a la persona cessionària que abandoni l’habitatge immediatament.

Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per a les persones usuàries la comunicació del Número d’inscripció al Registre de turisme de Catalunya (NIRTC), la seva capacitat màxima i el telèfon del servei d’assistència i manteniment. Aquells que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l’exhibició amb la comunicació del número provisional al qual es fa referència al Decret 75/2020, de 4 d’agost