Diputació de Girona

2023

  • Subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials.                               Actuacions:                                                                                                                                            Remodelació habitatge Cr. Mancomunitat, 10 Esc B 1-1. Import concedit 15.000€            Remodelació habitatge Cr. Mancomunitat, 10 Esc B 2-1. Import concedit 15.000€                            Remodelació habitatge Cr. Mancomunitat, 10 Esc A 1-1. Import concedit 15.000€

              

  • Subvenció cooperació econòmica, cultural, noves tecnologies, camins 2022 Actuacions: Fons cooperació econòmica, despesa corrent – enllumenat públic. Exp. 582. Import concedit               57.380,10.-€.  Fons cooperació cultural. Exp. 3695 Import concedit: 10.125,90.-€.  Fons noves tecnologies. Exp. 546 Import concedit: 1.169.90.-€. Fons camins. Exp.  582 Import concedit  1.400,00.-€.
  • Subvenció Suport per actuacions en matèria forestal any 2023                                                  Objecte : Línia 1 Suport per la gestió forestal sostenible, instal·lació tanca ramader. Import actuació: 11.367,82.-€. Import concedit per la Diputació: 3.000. -€  

 

 

2022

 

         Instal·lació d’una estufa de pellet  al local social de La Solana. La Molina. Exp. 2022/5916. Import                 concedit total 2591,16.-€ (exercici 2022: 1.295,58.-€, exercici 2023: 1.295,58.-€).  

 

 

 

2021

2020

2019