Consell de Govern

Alcalde

– Sr. Carles Adserà Guillen

 

Regidors

– Sr. Jordi Solergibert Orts (ERC-AM)  1r. Tinent d’Alcalde

– Sr. Tomàs Pous Segarra (EC) 2n. Tinent d’Alcalde

– Sr. Igor Roig Gutierrez (EC)

– Sra. Maria Tiana Belil (EC)

 

 

  • Competències de la Junta de Govern Local
    1. Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    2. Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis