Calendari Fiscal 2023

Calendari Fiscal 2023

1r perĂ­ode de cobrament (1 de febrer – 03 d’abril):

  • L’Impost sobre Vehicles de TracciĂł MecĂ nica
  • Taxa de Cementiri

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de març de 2023)

 

2n període de cobrament (17 d’abril al 30 de juny):

  • El 100% de l’Impost sobre BĂ©ns Immobles de Naturalesa Urbana
  • L’Impost sobre BĂ©ns Immobles de Naturalesa RĂşstica

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de juny de 2023)

 

3r perĂ­ode de cobrament (15 de setembre al 15 de novembre):

  • L’Impost sobre Activitats Econòmiques
  • Taxes: Escombraries, Clavegueram, Serveis TurĂ­stics i Guals

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 d’octubre de 2023)

 

*Els contribuents podran satisfer els deutes durant el període voluntari de cobrament a qualsevol oficina o en els caixers de “Caixabank”  o en altres entitats col·laboradores. Si transcorre el període d’ingrés en termini voluntari sense haver-se fet efectiu el pagament, els deutes s’exigiran per via executiva, i s’hi aplicarà el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin, d’acord amb els articles 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i 69 i següents del Reglament general de recaptació.